Στόχοι

Οι επιστημονικοί στόχοι του προγράμματος μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

(1) ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου προγραμματισμού παραγωγής με χρήση τεχνικών μεικτού- ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Το μοντέλο θα αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες στην βιομηχανία γάλακτος που περιλαμβάνει μεικτές συνεχείς και διαλείπουσες διεργασίες

(2) μοντελοποίηση της αβεβαιότητας λόγω της μεταβλητής ζήτησης των προϊόντων

(3) ανάπτυξη ειδικής τεχνικής επίλυσης για βιομηχανικά προβλήματα μεγάλης κλίμακας,

(4) ολοκλήρωση των προηγούμενων μοντέλων με έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης γνώσης (knowledge management) με χρήση των καθημερινών δεδομένων της βιομηχανίας από τα πληροφοριακά της συστήματα. Τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν απαιτούν μεγάλο εύρος γνώσης της μονάδας παραγωγής όπως πολύπλοκα συνταγολογία προϊόντων, παραγωγικές διεργασίες, οικονομικά δεδομένα κλπ. Όλα τα απαραίτητα δεδομένα θα πρέπει να ερευνηθούν και αποτυπωθούν με συστηματικό και δομημένο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλα προς αξιοποίηση από το μοντέλο

Η επίτευξη των επιστημονικών στόχων θα οδηγήσει στα εξής τεχνολογικά επιτεύγματα :

(1) Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της ανταπόκρισης σε δυναμικές αλλαγές της αγοράς μέσα από τον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη όλη την αλυσίδα από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα

(2) Βελτίωση κατά τουλάχιστον 15-20% της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων σταδίων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων

(3) Ελαχιστοποίηση κατά τουλάχιστον 15% του συνολικού λειτουργικού κόστους και κυρίως της κατανάλωσης ενέργειας

(4) Βέλτιστος προσδιορισμός του χρόνου και του όγκου αγοράς των πρώτων υλών

(5) Ελαχιστοποίηση του κόστους αποθήκευσης αποθεμάτων κατά 20%,

(6) Παραγωγή των σωστών προϊόντων στον σωστό χρόνο.