Σκοπός

Το τελικό έργο που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος θα έχει εφαρμογή σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και ειδικά τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων στα ακόλουθα σημαντικά πεδία:

  • καλύτερη οργάνωση της παραγωγής της βραχυπρόθεσμα
  • ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
  • ελαχιστοποίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους

Παράλληλα θα μπορεί να αποτελεί εργαλείο στρατηγικών αποφάσεων. Θα αποτελέσει επίσης την βάση για μελλοντικές εφαρμογές σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις στο χώρο των τροφίμων.

Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα εφαρμοστεί σε πραγματικά προβλήματα παραγωγής γιαουρτιών της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ. Ωστόσο το τελικό προϊόν θα μπορεί με σχετικά μικρές προσεγγίσεις – τροποποιήσεις να εφαρμοστεί και σε άλλες μεταποιητικές μονάδες μεικτών συνεχών (π.χ. συσκευασία προϊόντων) και διαλείποντος έργου (π.χ. στάδια επώασης ή επεξεργασία προϊόντων) διεργασιών όπως άλλες βιομηχανίες τροφίμων που αποτελούν την επικρατούσα παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η νέα γνώση που θα δημιουργηθεί μέσα από το έργο θα αφορά όχι μόνο θεωρητικές και επιστημονικά καταξιωμένες τεχνικές υπολογιστικής βελτιστοποίησης διεργασιών αλλά και στον τρόπο εφαρμογής αυτών στην πράξη και στο επίπεδο ενός πραγματικού προβλήματος.