Περιγραφή

Προσπάθεια ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος μεθοδολογιών και εργαλείων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της παραγωγής με χρήση νέων προηγμένων τεχνικών βελτιστοποίησης και ολοκλήρωσης αυτών με διαχείριση γνώσης προερχόμενη από τα δεδομένα της επιχείρησης. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του έργου σε σχέση με προηγούμενες προσεγγίσεις είναι η συστηματική ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για ευέλικτη παραγωγική λειτουργία μαζί με θέματα διαχείριση γνώσης (knowledge management) όπως τα πολύπλοκα συνταγολόγια παραγωγής, οι παραγωγικές διαδικασίες, λεπτομερή οικονομικά δεδομένα, γνώση για την ζήτηση της αγοράς, παραγωγική λειτουργία κάτω από πραγματικό χρόνο. Ο Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων και εταιρειών πληροφορικής που αναπτύσσουν εργαλεία χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, μέσα από την ολοκλήρωση και εφαρμογή νέων προηγμένων μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων διαχείριση γνώσης και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής.

Το έργο αντιμετωπίζει σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα παραγωγής που αφορούν παραγωγικές επιχειρήσεις όπως:

  • βελτιστοποίηση του χρόνου παραγωγής νέων προϊόντων
  • βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και
  • βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Το έργο βασίζεται σε νέες τεχνολογίες αιχμής για βελτιστοποίηση της οργάνωσης παραγωγής με χρήση τεχνικών μαθηματικού προγραμματισμού και ολοκλήρωση αυτών με τεχνικές διαχείρισης γνώσης και δεδομένων της μονάδας, καθώς και αλγορίθμους επίλυσης και υπολογιστικά φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που σχετίζονται με τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό παραγωγής.

Το αποτέλεσμα θα είναι μία .NET εφαρμογή λογισμικού, σε περιβάλλον Windows, την οποία θα χρησιμοποιούν οι χρήστες της μεταποιητικής γαλακτοκομικής μονάδας για να:

  • Παραμετροποιούν τις μεταβλητές της παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να αντανακλά τις πραγματικές τρέχουσες συνθήκες.
  • Εκτελούν την προσομοίωση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής που θέλουν να επιλύσουν θέτοντας τις κατάλληλες παραμέτρους.
  • Βλέπουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τρόπο σαφή και κατανοητό από τα στελέχη της παραγωγής της ΜΕΒΓΑΛ.

Το εργαλείο, μεταξύ άλλων, θα παρέχει άμεσα στον χρήστη τις βέλτιστες οικονομικά λύσεις και αποφάσεις όσον αφορά: (α) την σειρά παραγωγής των προϊόντων (β) τον τρόπο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού (αρχή και τέλος λειτουργίας) καθώς και την εργασία που θα επιτελούν ως προς το χρόνο (γ) το προφίλ των αποθεμάτων (δ) την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες εργασίες (ε) τις απαιτούμενες ποσότητες των πρώτων υλών (στ) την ποσότητα της απαιτούμενης ενέργειας, (ζ) τις ποσότητες των προϊόντων προς τα κέντρα διανομής.