Εφαρμογή

To Τμήμα Συσκευασίας Γιαούρτης αποτελεί το βασικό τμήμα το οποίο θα μελετηθεί και θα μοντελοποιηθεί αναλυτικά δεδομένου ότι αποτελεί και το τμήμα περιορισμού της παραγωγικότητας της μονάδας (production bottleneck).

Α. Το πρώτο στάδιο αφορά λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της γνώσης της μονάδας παραγωγής με έμφαση στα (i) συνταγολόγια παραγωγής των προϊόντων (ii) στα δεδομένα παραγωγής (στάδια παραγωγής, χρόνοι παραγωγής, διαθέσιμος εξοπλισμός, πόροι όπως ενέργεια και προσωπικό, ιστορικά δεδομένα αστοχίας του εξοπλισμού, σχεδιαστικοί και λειτουργικοί περιορισμοί του εξοπλισμού), (iii) λεπτομερή οικονομικά στοιχεία όπως τεχνικές προσδιορισμού του κόστους παραγωγής, του κόστους αποθεμάτων, του κόστους αλλαγής των μηχανών θέματα χρηματοροών κλπ (iv) γνώση και δεδομένα ζήτηση προϊόντων, τάσης αυτών στην αγορά, συνθήκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αγορών κλπ.

Β. Ανάπτυξη ενός νέου μαθηματικού πλαισίου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Περιορισμοί της παραγωγής και των πόρων αυτής (ισοζύγια υλικών, δυναμικότητες εξοπλισμού, βοηθητικές παροχές, ανθρώπινο δυναμικό, περιορισμοί αποθήκευσης κλπ) θα μοντελοποιηθούν με ακρίβεια μαζί με περιορισμούς που έχουν σχέση την σειρά και τον χρόνο εκτέλεσης των σταδίων παραγωγής, τις αλλαγές των μηχανών κλπ. Ο χρονικός ορίζοντας θα μοντελοποιηθεί με νέα μεικτά μοντέλα συνεχούς και διακριτού χρόνου με στόχο την ελάττωση της υπολογιστική πολυπλοκότητας του μοντέλου. Τα αναπτυσσόμενα μοντέλα θα εφαρμοστούν καταρχήν σε μικρά βιβλιογραφικά προβλήματα και θα συγκριθούν με άλλες βιβλιογραφικές προσεγγίσεις. Η αντικειμενική συνάρτηση βελτιστοποίησης θα αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος προς ελαχιστοποίηση. Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην λεπτομερή μοντελοποίηση των αλλαγών (change-overs) των μηχανών (λόγω επεξεργασίας διαφορετικών προϊόντων οι μηχανές καθαρίζονται και ετοιμάζονται για το επόμενο προϊόν κάτι που οδηγεί τόσο σε μεγάλο κόστος όσο και σε απώλεια παραγωγικού χρόνου).

Γ. Θα εξεταστεί και θα μοντελοποιηθεί η αβεβαιότητα της ζήτησης των προϊόντων γιαούρτης στα πλαίσια του μαθηματικού πλαισίου του προηγούμενου σταδίου. Η αβεβαιότητα αυτή θα θεωρηθεί ότι αφορά τις ποσότητες πώλησης των προϊόντων καθώς και τους χρόνους παράδοσης τους. Η ολοκλήρωση της αβεβαιότητας θα αντιμετωπιστεί είτε με προσεγγίσεις πολλαπλών περιόδων του μοντέλου είτε με καθαρά στοχαστικές μεθόδους. Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα στατιστικά κριτήρια αξιολόγησης της σθεναρότητας του μοντέλου (σταθερή λειτουργία της παραγωγής κάτω από μεταβαλλόμενες αβέβαιες συνθήκες).

Επιπλέον θα εξεταστούν θέματα βέλτιστου επανασχεδιασμού της παραγωγής όπως η πιθανή οικονομική βελτίωση της μονάδας μέσα από αύξηση της δυναμικότητας του εξοπλισμού, αλλαγή μέρους του εξοπλισμού κλπ. Οι τεχνικές πρόβλεψης ζήτησης θα εφαρμοστούν επίσης με χρήση ιστορικών δεδομένων του εργοστασίου. Η επίδραση της αβεβαιότητας λόγω δυναμικών αλλαγών στην ζήτηση των προϊόντων θα μελετηθεί συστηματικά. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν με ιδιαίτερα φιλικό και κατανοητό προς τον χρήστη (π.χ. Διευθυντής παραγωγής) τρόπο με μορφή διαγραμμάτων προγραμματισμού παραγωγή, πινάκας και τεχνικών αναφορών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου θα είναι: (1) Ευέλικτος σχεδιασμός. (2) Φιλικό περιβάλλον (3) Διασύνδεση με κάθε τύπο ERP μέσω ενδιάμεσων φορμών δεδομένων