Τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσε το ερευνητικό έργο «ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου υπολογιστικού εργαλείου βέλτιστης διαχείρισης γνώσης και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων», στο πλαίσιο του «Συνεργάζομαι» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής & βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια & ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για τεχνολογικές συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν με αποδοτικό τρόπο νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του 3 ου Technology Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2016. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Forum ήταν παρουσίαση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών